www.panoramaresort.eu

Ochrana osobných údajov – GDPR

V súlade s právnymi predpismi Vám prinášame podmienky Ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

I. Použité pojmy

Správca dát: Milan Florek - PANORAMA, Látečkovej 732/30, 949 05 Nitra, IČO: 35 007 737 DIČ: 1020407322 (ďalej iba Ubytovateľ)  Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

II. Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Ubytovateľa a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami. 2. Ubytovateľ sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie).

III. Práva, povinnosti a mlčanlivosť

1. Ubytovateľ zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi: – rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená, – poskytovanie ubytovacích služieb a  služieb súvisiacich s pobytom, – vybavovanie sťažností a reklamácií. Ak sa rozhodnete využiť naše služby a stať sa našim klientom, tak evidujeme Vaše kontaktné údaje.

2. Ubytovateľ sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.

3. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Ubytovateľ povinný spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä:
a.) Milan Florek

4. Vyššie uvedení užívateľ bol poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádza výhradne v rámci služieb poskytovaných Ubytovateľom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí je účtovná spoločnosť ABC consulting,spol.s r.o., Mostná 15, 949 01 Nitra.

IV. Informácie o zákazníkoch

1. Ubytovateľ má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Ubytovateľ povinný uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov. Osobné údaje ako názov firmy (podľa Obchodného alebo Živnostenského registra ), meno a priezvisko fyzickej osoby , adresa, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo účtu) sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho klienta pre realizáciu samotného dodania predmetu zmluvy a k realizácii operácií nevyhnutných pre vystavenie daňových dokladov a identifikácii Vašich bezhotovostných platieb.

2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Ubytovateľ uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. Ubytovateľ prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.

3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Ubytovateľa o prehľad svojich osobných údajov. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov Ubytovateľ osobné údaje hosťa odstráni. Ubytovateľ sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

V. Technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov

1. Ubytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.

2. Ubytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
a. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Ubytovateľa, ktoré budú mať Ubytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov.
b. Ubytovateľ zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
c. Ubytovateľ vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

3. Ubytovateľ sa zaväzuje, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Ubytovateľom. Ubytovateľ a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Ubytovacom zariadení.

VI. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.05.2018. 
Dátum poslednej aktualizácie: 21.05.2018